ผู้บริหาร

ผู้ดูแล  ระบบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางนิตติญา  สุวรรณ์โรจน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป )
นางตติยา  นาครังสรรค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ )
นายกำธร  ฉัตรเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
( ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา )