ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
ที่ตั้ง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์
โทรสาร
ชื่อเว็บไซต์ https://ymr.devcm.info
เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครราชสีมา เขต 1
สังกัด กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวง
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น -
จำนวนนักเรียนชาย 530
จำนวนนักเรียนหญิง 477
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,007
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 54
ชื่อผู้อำนวยการ นางสาววิรวี ขาวไชยมหา